O ZZIT

Image 04

Związek Zawodowy Inżynierów i Techników - ZZIT

jest ogólnokrajową organizacją związkową zrzeszającą inżynierów i techników wszystkich specjalności, a także absolwentów wyższych i średnich szkół nietechnicznych. Dążąc do należnego statusu społecznego i materialnego pracowników technicznych i ekonomicznych w naszym kraju, ZZIT deklaruje wolę współpracy w ustalaniu sprawiedliwego systemu wynagradzania ze wszystkimi związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców, a także ze Stowarzyszeniami Naukowo-Technicznymi i Polskim Towarzystwem Ekonomicznym.
ZZIT wchodzi w skład Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych - ogólnopolskiej centrali związkowej o potwierdzonej sądownie reprezentatywności i biorącej udział w pracach Rady Dialogu Społecznego.

O OL ZZIT

Okręg Lubelski ZZIT powołany został w 1992 r. w oparciu o istniejące w województwie lubelskim organizacje Związku Zawodowego Inżynierów i Techników.

Głównym celem powstania Okręgu Lubelskiego była dostrzegana potrzeba:

 • wzmocnienia działania i dalszego rozwoju związku w makroregionie lubelskim,
 • zapewnienia silnej związkowej reprezentacji przed organami samorządowymi,
 • wspólne wypracowanie nowych i lepszych form organizacyjnych działania organizacji związkowych,
 • zapewnienie pomocy prawnej i finansowej dla zakładowych organizacji związkowych.

Zadania zorganizowania Okręgu Lubelskiego podjęła się Zakładowa Organizacja Związku przy Fabryce Samochodów w Lublinie.
Organizatorami pierwszej Konferencji Wyborczej byli Koledzy: inż. Włodzimierz Martyna - Przewodniczący Zakładowej Organizacji Związkowej FS Lublin i W-ce Przewodniczący inż. Ryszard Koczkodaj.

Siedziba Zarządu Okręgu: Lublin

Przewodniczący Zarządu Okręgu: Teresa Paczyńska

Historia OL ZZIT

VI KONFERENCJA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZA OKRĘGU LUBELSKIEGO

W dniu 21 kwietnia 2017 roku w Ośrodku Restauracyjno Konferencyjnym w Świdniku miała miejsce Konferencja Sprawozdawczo Wyborcza Okręgu Lubelskiego. Na Konferencji Delegaci wybrali Przewodniczącego Okręgu Lubelskiego, Zarząd Okręgu, Komisję Rewizyjną oraz Delegatów na Zjazd Krajowy. Na Konferencji został wybrany Zarząd Okręgu oraz Komisja Rewizyjna Okręgu. Skład Zarządu Okręgu Lubelskiego przedstawia się następująco:

PREZYDIUM ZARZĄDU OKRĘGU LUBELSKIEGO:

 • Teresa Paczyńska - Przewodnicząca Okręgu Lubelskiego
 • Piotr Sadowski - Wiceprzewodniczący
 • Ireneusz Ćwir - Sekretarz
 • Monika Pełka - Skarbnik

Członkowie Zarządu Okręgu Lubelskiego:

 • Danuta Klepczuk
 • Władysław Papuga
 • Robert Pyzio
 • Jerzy Wysokiński
 • Michał Piwowarski
 • Kamil Wąsik

Komisja Rewizyjna Okręgu Lubelskiego ZZIT:

 • Ewa Budzyńska
 • Maria Szwedo
 • Marek Kuczyński
 • Gerard Gański

V KONFERENCJA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZA OKRĘGU LUBELSKIEGO

Konferencja miała miejsce w dniu 24 marca 2012 roku i odbyła się w Ośrodku Restauracyjno Konferencyjnym w Świdniku. Na Konferencji Delegaci wybrali Przewodniczącego Okręgu Lubelskiego, Zarząd Okręgu, Komisję Rewizyjną oraz Delegatów na Zjazd Krajowy. Skład Zarządu przedstawia się następująco:

PREZYDIUM ZARZĄDU OKRĘGU LUBELSKIEGO:

 • Teresa Paczyńska - Przewodnicząca Okręgu Lubelskiego
 • Piotr Sadowski - Wiceprzewodniczący
 • Marek Zieliński - Wiceprzewodniczący
 • Ireneusz Ćwir - Sekretarz
 • Monika Pełka - Skarbnik

Członkowie Zarządu Okręgu Lubelskiego:

 • Ewa Kozakow
 • Danuta Klepczuk
 • Władysław Papuga
 • Robert Pyzio
 • Jerzy Wysokiński
 • Michał Piwowarski

Komisja Rewizyjna Okręgu Lubelskiego ZZIT:

 • Marek Kuczyński
 • Sylwester Kieliszek
 • Gerard Gański
 • Maria Szwedo
 • Ewa Budzyńska

IV KONFERENCJA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZA OKRĘGU LUBELSKIEGO

Konferencja odbyła się w dniu 30 marca 2007 r. w Hotelu Polonia przy ulicy Pogodnej w Lublinie. W konferencji poza już istniejącymi organizacjami związkowymi uczestniczyli przedstawiciele nowej organizacji związkowej, która w czasie trwania drugiej kadencji wstąpiła w strukturę Zarządu Okręgu Lubelskiego, a mianowicie:

 • Związek Zawodowy Inżynierów I Techników " Herbapol - Lublin" S.A.

Na konferencji uczestnicy wybrali nowy Zarząd, Komisje Rewizyjną oraz delegatów na Zjazd Krajowy Związku Zawodowego Inżynierów i Techników w Bukowinie Tatrzańskiej. Nowo wybrane władze Związku IV kadencji:

PREZYDIUM ZARZĄDU OKRĘGU LUBELSKIEGO:

 • Włodzimierz Martyna - Przewodniczący Okręgu Lubelskiego
 • Ewa Grzeszyk Kozakow - Wiceprzewodnicząca ds. Organizacyjno Prawnych
 • Marek Zieliński - Wiceprzewodniczący ds. Gospodarczych
 • Mieczysław Wilczyński - Wiceprzewodniczący ds. Rozwoju Organizacji
 • Ireneusz Ćwir - Sekretarz
 • Teresa Paczyńska - Skarbnik

Członkowie Zarządu Okręgu Lubelskiego:

 • Danuta Klepczuk
 • Piotr Sadowski
 • Edward Mysłowski
 • Jerzy Wysokiński

Komisja Rewizyjna Okręgu Lubelskiego ZZIT:

 • Wojciech Zając - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Franciszek Dżoń - Członek
 • Krzysztof Jurak - Członek
 • Grażyna Wilk - Członek
 • Ewa Budzyńska - Członek

III KONFERENCJA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZA OKRĘGU LUBELSKIEGO

Konferencja odbyła się w dniu 8 kwietnia 2002 r. w Daewoo Motor Polska w Lublinie. W konferencji poza już istniejącymi organizacjami związkowymi uczestniczyli przedstawiciele nowych organizacji związkowych, które w czasie trwania drugiej kadencji wstąpiły w strukturę Zarządu Okręgu Lubelskiego, a mianowicie:

 • Międzyzakładowej Organizacji ZZIT - Telekomunikacji Polskiej - S.A. - Obszar Biała Podlaska
 • Zakładowej Organizacji ZZIT - Bielskiej Fabryki Mebli S.A. - Biała Podlaska
 • Zakładowej Organizacji ZZIT - "Polfa-Lublin" S.A. w Lublinie.

Na konferencji uczestnicy wybrali nowy Zarząd, Komisje Rewizyjną oraz delegatów na Zjazd Krajowy Związku Zawodowego Inżynierów i Techników w Łodzi i Sulejowie. Nowo wybrane władze Związku III kadencji:

PREZYDIUM ZARZĄDU OKRĘGU LUBELSKIEGO:

 • Włodzimierz Martyna - Przewodniczący Daewoo Motor Polska - Lublin
 • Ewa Grzeszyk Kozakow - Wiceprzewodnicząca "Polfa-Lublin" S.A.
 • Marek Zieliński - Wiceprzewodniczący "PZL-Świdnik" S.A.
 • Małgorzata Wąsak - Sekretarz "Polfa-Lublin" S.A.
 • Daniela Marczak Łyczba - Skarbnik Daewoo Motor Polska - Lublin

Członkowie Zarządu Okręgu Lubelskiego:

 • Ireneusz Ćwir - ZOZ D&D Resory Sp. z o.o
 • Danuta Klepczuk - ZOZ Cementownia "Chełm" S.A.
 • Krzysztof Marks - ZOZ - Bielskie Fabryki Mebli S.A. Biała Podlaska
 • Sławomir Padewski - ZOZ - Cementownia "Chełm" S.A.
 • Dariusz Walczyk - ZOZ - "PZL-Świdnik" S.A.
 • Jerzy Wysokiński - M.O ZOZ Telekomunikacja Polska S.A. obszar Biała Podlaska

Komisja Rewizyjna Okręgu Lubelskiego ZZIT:

 • Wojciech Zając - Przewodniczący ZOZ-D.U Transport Sp. z o.o. Lublin
 • Mariusz Laskowski - Członek ZOZ - Bielskie Fabryki Mebli S.A. Biała Podlaska
 • Stefania Romaniszyn - Członek ZOZ - "PZL-Świdnik" S.A.
 • Grzegorz Siciński - Członek ZOZ Telekomunikacja Polska S.A. obszar Biała Podlaska
 • Renata Zając - Członek ZOZ "Polfa-Lublin" S.A.

II KONFERENCJA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZA OKRĘGU LUBELSKIEGO

Konferencja odbyła się w dniu 14.03.1997 r. w Daewoo Motor Polska w Lublinie. W skład nowo wybranego Zarządu Okręgu weszli:

 • Marian Maliszewski - Przewodniczący ZOZ WSK-Świdnik
 • Włodzimierz Martyna V-ce Przewodniczący ZOZ Daewoo Motor Polska
 • Andrzej Zagórski - Sekretarz Zarządu ZOZ WSK Świdnik
 • Daniela Marczak-Łyczba - Skarbnik Zarządu ZOZ DMP Lublin
 • Marek Zieliński - Członek Prezydium ZOZ WSK Świdnik
 • Jan Paździor - Członek Zarządu ZOZ DMP Lublin
 • Grażyna Rawicka - Członek Zarządu ZOZ Zakłady Garbarskie "Polesie" Włodawa
 • Ireneusz Gómiak - Członek Zarządu ZOZ WSK-Świdnik
 • Krzysztof Kotliński - Członek Zarządu ZOZ WSK-Świdnik

Po odejściu ze Związku w 1998 r. kolegi Kotlińskiego Krzysztofa do Zarządu wszedł koi. Koczkodaj Ryszard z Organizacji Związkowej DMP. Za priorytetowe zadania przed Zarządem konferencja postawiła:

 • Dalszą rozbudowę organizacji związkowych w województwie.
 • Szkolenie aktywu związkowego w zakresie przepisów prawa pracy i orzecznictwa sądowego w tym zakresie.
 • Organizowanie spotkań integracyjnych celem wymiany doświadczeń z działalności związkowej a przede wszystkim wspólnego rozwiązywania bieżących trudnych problemów pracowniczych.
 • Udział w pracach Komisji Zarządu Krajowego, w szczególności opiniowanie aktów normatywnych oraz negocjacje dotyczące zmian funkcjonowania oświaty i szkolnictwa wyższego.
 • Czynny udział w pracach krajowych sekcji Branżowych ZZIT t.j.:
  • Sekcji Przemysłu Motoryzacyjnego
  • Sekcji Przemysłu Obronnego
  • Sekcji Ochrony Środowiska oraz w Zespole do Spraw Oświaty i Szkolnictwa Wyższego, które prowadził Okręg Lubelski.

W czasie trwania nowej II kadencji w skład Okręgu Lubelskiego weszły nowe Organizacje Związkowe:

 • Zakładowa Organizacja Związkowa przy Cementowni Chełm S.A. w Chełmie
 • Zakładowa Organizacja Związkowa przy Cukrowni Krasnystaw S.A. w Krasnymstawie
 • Zakładowa Organizacja Związkowa przy Zakładach "Chmiel Polski" S.A. w Lublinie

I KONFERENCJA WYBORCZA OKRĘGU LUBELSKIEGO

I Konferencja odbyła się 26. 11. 1992 r. w Fabryce Samochodów w Lublinie. Założycielami Okręgu Lubelskiego były istniejące w tym czasie organizacje związkowe ZZIT na terenie województwa lubelskiego:

 • Zakładowej Organizacji Związkowej przy FS Lublin
 • Zakładowej Organizacji Związkowej przy WSK-Swidnik
 • Zakładowej Organizacji Związkowej przy Garbarni LubartówZakładowej Organizacji
 • Związkowej przy Zakładach Przemysłu Motoryzacyjnego "Eda" w Poniatowej
 • Zakładowej Organizacji Związkowej przy Przedsiębiorstwie Instalacji Przemysłowej "Instal" w Lublinie

W skład pierwszego Zarządu Okręgu Lubelskiego zostali wybrani:

 • Ryszard Koczkodaj - Przewodniczący Zarządu z ZOZ FS Lublin
 • Marian Maliszewski - Z-ca Przewodniczącego z ZOZ WSK-Swidnik
 • Andrzej Zagórski - Sekretarz z ZOZ WSK-Swidnik
 • Leszek Zawadzki - Skarbnik z ZOZ Zakładów Garbarskich
 • Włodzimierz Martyna - Członek Prezydium z ZOZ F S Lublin
 • Stanisław Kufel - Członek Zarządu z ZOZ Eda Poniatowa
 • Ireneusz Skiba - Członek Zarządu WSK-Swidnik
 • Franciszek Magnuszewski - Członek Zarządu z ZOZ FS Lublin
 • Daniela Marczak - Członek Zarządu z ZOZ FS Lublin

Okręg ustalił swoją siedzibę w pomieszczeniach Zakładowej Organizacji Związkowej przy FS Lublin. Zarząd pierwsze swoje działanie skupił na ustaleniu zasad i regulaminów pracy Okręgu. Nawiązał kontakty z władzami samorządowymi miast oraz władzami wojewódzkimi Lubelszczyzny. Prowadził szeroką akcję propagandową na temat samego Związku, celów i zadań, które jego działalności przyświecają. Efektem powyższego było m. in. powstanie oraz wstąpienie w strukturę Okręgu Lubelskiego nowych Organizacji takich jak:

 • Zakładowej Organizacji Związkowej przy Wojskowych Zakładach motoryzacyjnych w Zamościu
 • Zakładowej Organizacji Związkowej przy Zakładach "MetalPlast" w Zamościu
 • Zakładowej Organizacji Związkowej przy Filii WSK Świdnik w Tomaszowie Lubelskim
 • Zakładowej Organizacji przy Zakładzie Ceramiki Budowlanej w Markowiczach

Zarząd OL ZZIT

PREZYDIUM ZARZĄDU:

face
Teresa Paczynska
Przewodnicząca
OL
face
Piotr Sadowski
Wiceprzewodniczący
face
Ireneusz Cwir
Sekretarz
face
Monika Pełka
Skarbnik

POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

KOMISJA REWIZYJNA: